Kosár  

A kosár üres

Szállítás 0 Ft
Összesen 0 Ft

Megrendelés

Kategóriák

Jogi nyilatkozat

 

Szavatosság, jótállás


A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. A garancia időtartalma EU garancia esetén 1 év, HU Magyar gyártói garancia esetén 1 év, telefon modelltől függően. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt minden esetben külön feltüntetjük.

a) A jótállási jegyről:
- Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel, példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy gondosan őrizze meg.
- Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.

A jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

b) A jótállási felelősséget kizáró feltételekről:
- Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
- Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
- A starmobil.hu WEBÁRUHÁZ szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
- Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás.
- Természetes elhasználódás.

Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk.

c) A jótállási és javítási határidőről:
- A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A garancia időtartalma EU garancia esetén 1 év, HU Magyar gyártói garancia esetén 1 év, telefon modelltől függően.
- A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás időtartama a szervizben töltött idővel hosszabbodik.
- A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik.

d) A javításról:
A javítási idő az átvételtől számított legfeljebb 30 munkanap. A javítási idő alatt cserekészüléket biztosítani nem tudunk. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenheti.
Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem hardver eredetű (helytelen kezelés, vírus okozta), úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.
Javításhoz általában a készüléket kell a szervizbe behozni (Eredeti csomagolásban, tartozékokkal. Cégünkkel történő előzetes egyeztetés alapján ettől el lehet térni.)

e) A javítás helyéről:
Az 1 év EU garanciás termékeknél a jótállási (és szavatossági) igényét a starmobil1(kukac)gmail.com email re küldött javítási igény bejelentésével kezdheti meg. A futárszolgálattal illetve postával érkezett készülékeket abban az esetben vesszük át, ha a csomagolás sérülésmentes. A termék oda- visszaszállításáról cégünk gondoskodik.Utánvétes csomagot, nem veszünk át! A gyártói garanciát a mobil telefont meghibásodása esetén a mobil gyártó országos hálózatában lehet érvényesíteni.

 

Elállás joga


Az elállás jogát a 17/1999. Kormányrendelet részletesen szabályozza:
"... 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."
Az ajánlat módosítási és visszavonási jogát fenntartjuk!

A honlapon feltüntetett készülék információk tájékoztató jellegűek a gyártó által kiadott leírásokon alapulnak de, eltérések előfordulhatnak, amelyekért felelősséget, nem vállalunk!

 

 

Panasz kezelés

I. A panasz bejelentése

1. Szóbeli panasz

 telefonon:
– 06-20-466-5025. külföldről: 36-20-466-5025, munkanapokon 10-18 óráig,

2.     Írásbeli panasz

elektronikus levélben: starmobil1@gmail.com

II.    A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.

1. Szóbeli panasz

A szóbeli – ideértve a telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni.
Telefonon történő panaszkezelés esetén biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

Az Starmobil.hu és az ügyfél telefonos kommunikációjáról hangfelvétel nem kerül rögzítésre.

A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonos ügyfélszolgálatunk ad – közérthető, szakszerű és érdemi – információt, a 06-20-466-5025 számon

2. Írásbeli panasz:

Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a Starmobil.hu a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg az ügyfél részére.

Amennyiben a panaszostól pótlólagosan adatokat kell bekérni, úgy haladéktalanul fel kell venni az ügyféllel a kapcsolatot és be kell azokat szerezni.

A panaszkezelés menetéről és határidőiről az ügyintézés alatt, telefonos ügyfélszolgálatunk ad információt, a 06-20-466-5025számon.

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján, ez esetben a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

III.    Adatkezelés

A Starmobil.hu a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe
 • telefonszáma
 • értesítés módja
 • panasszal érintett termék
 • panasz leírása, oka
 • panaszos igénye
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében, érvényes meghatalmazás
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

IV.    A válasz e-mail tartalmi elemei

 • A válasznak részletesen ki kell térni a kifogás teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.
 • A tájékoztatást pontos, közérthető és egyértelmű indoklással kell ellátni, amely indoklás – a panasz tárgyától függően – tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét, hivatkozzon az ügyfélnek küldött elszámolásokra, valamennyi, a tartam alatt teljesített egyéb tájékoztatásra, továbbá a panasz elutasítása esetén arra, hogy az ügyfél hogyan érvényesítheti jogorvoslati lehetőségét.
 • A panasz kezelése során törekedni kell az érdemi, kifejtő válaszadásra, kitérve az ügyfelek minden kifogására.
 • A közérthetőségi elvárásoknak a válaszlevél akkor felel meg, ha tartalmazza a levélben hivatkozott releváns jogszabályok rövid értelmezését és az adott ügyre vonatkozó alkalmazásának indokát.
 • A tájékoztatás során egyszerű nyelvezetet kell használni és kerülni a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát.
 • A válasz email-ben használt fogalmakat következetesen, minden dokumentumban egységes módon kell alkalmazni.

V.     Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

1. Békéltető Testület :

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Bővebben a www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg honlapon kaphat tájékoztatást.

 

2.   Fogyasztóvédelmi eljárás: 

Bővebben a www.nfh.hu honlapon kaphat tájékoztatást.

3.   Bíróság:

Az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság (www.birosag.hu)